• Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0987085208
  • Email:
   ktthuyan3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTNT
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0355072337
  • Email:
   thuythuyan3@thaithuy.edu.vn
 • Phạm Thị Phương thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0966092683
  • Email:
   thaothuyan3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0326662175
  • Email:
   nguyenmaithuyan3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0364186566
  • Email:
   giangthuyan3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng MG
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0357192519
  • Email:
   nguyenhuethuyan3@thaithuy.edu.vn
 • Mai Thị Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0358672362
  • Email:
   thothuyan3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   khối trưởng 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0986775059
  • Email:
   thanhthuyan3@thaithuy.edu.vn
 • Mai Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tuyetthuyan3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lanthuyan3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   huethuyan3@thaithuy.edu.vn