Dạy trẻ LQVCC: h, k. Cô giáo Nguyễn Thị Huệ - Trường MN Thụy An