Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

                                             Lĩnh vực phát triển tình cảm- KNXH:

                                    Hoạt động giáo dục: Dạy trẻ kỹ năng gấp khăn

                                    Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy