TRƯỜNG MẦM NON THỤY AN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “VĂN HÓA ĐỌC”

* Một số nội dung và hình thức tổ chức

- Đổi mới hình thức hoạt động của thư viện nhà trường bằng các giải pháp như: luân chuyển sách trong thư viện nhà trường đến các các tủ sách trên lớp nhằm giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả hơn

- Góc tuyên truyền, các tổ chức học tập cộng đồng tổ chức hướng dẫn cha mẹ, ông bà cách đọc sách và kể chuyện cho trẻ. Đã thực hiện việc tuyên truyền, vệ sinh, sắp xếp thư viện ngăn nắp, khoa học. Tổ chức giới thiệu, ủng hộ sách hay cho thư viện nhà trường và chủ đề: Học tập suốt đời. Đưa hình ảnh và video tuyên tuyền về ý nghĩa của việc đọc sách trên trang Wesite của trưởng mình.

- Xây dựng tiêu chí để đánh giá hoạt động của thư viện trường học gắn với việc trẻ thường xuyên được tiếp cận với sách.

- Xã hội hóa cùng phụ huynh và các tổ chức xã hội để làm phong phú tủ sách của nhà trường và ở các lớp.