Video 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp vấn đề nóng về tuyển sinh năm 2017